กติกาการลงทะเบียนและรุ่นอายุ

ประเภทเดี่ยว 100 กม.
 • ต้องยื่นใบสมัครพร้อมแสดงคุณสมบัติล่วงหน้าเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดเท่านั้น
 • ปิดรับสมัคร 31 ธันวาคม2557
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเคยวิ่งระยะทางมาราธอน 42 กม. หรือ มากกว่ามาก่อน และมีสุขภาพแข็งสมบูรณ์
 • วิ่งวน 2 รอบๆ ละ 50 กม.
 • ประเภทการแข่งขัน: ประเภทชาย และ ประเภทหญิง
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งภายในเวลาที่ผู้จัดการแข่งกำหนดไว้ 18 ชั่วโมงเท่านั้น
ประเภทคู่ 100 กม.
 • แข่งขันทีมๆ ละ 2 คน
 • วิ่งระยะ 50 กม. จำนวน 1 รอบ ต่อ คน
 • ประเภทการแข่งขัน มี 2 ประเภท:
  • ประเภททั่วไป (ชาย/ชาย หรือ ชาย/หญิง) และ
  • ประเภทหญิง
 • ผลเวลาวิ่งของแต่ละคนจะถูกรวมกันเป็นผลแข่งขันวิ่งระยะทาง 100 กม.
 • ออกวิ่งคนละ 1 รอบ เท่านั้น ไม่ต้องวิ่งไปด้วยกันก็ได้
 • ต้องเคยผ่านการวิ่งมาราธอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง
ประเภทเดี่ยว 50 กม.
 • ประเภทการแข่งขัน: ประเภทชาย และ ประเภทหญิง
 • วิ่งระยะ 50 กม. จำนวน 1 รอบ
 • นักวิ่งมาราธอน หรือ ผ่านการวิ่งมาราธอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง
ประเภทเดี่ยว 25 กม.
 • วิ่งระยะ 25 กม. จำนวน 1 รอบ ในเส้นทางแข่งขัน 25 กม.
 • การแบ่งกลุ่มอายุ โปรดดูในตารางด้านล่าง
ประเภทเดี่ยว 15 กม.
 • วิ่งระยะ 15 กม. จำนวน 1 รอบ ในเส้นทางแข่งขัน 15 กม.
 • การแบ่งกลุ่มอายุ โปรดดูในตารางด้านล่าง
รุ่นการแข่งขัน สำหรับวิ่งประเภท 25 กม. และ 15 กม.
ประเภทอายุ
25 กม. 15 กม.
ชาย หญิง ชาย หญิง
18-29 ปี 18-29 ปี 18-29 ปี 18-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี 30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี 40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50-59 ปี 50-59 ปี 50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป
*การคำนวณอายุ คือ พ.ศ. 2558 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด